Prawie 200 noworodków, których rodzicami są obywatele Ukrainy urodziło się w Krakowie

Prawie 200 – tyle noworodków, których rodzicami są obywatele Ukrainy, zarejestrował w ubiegłym roku krakowski Urząd Stanu Cywilnego. Jeśli dziecko urodziło się w Krakowie, o sposobie sporządzenia jego aktu urodzenia decyduje polski porządek prawny.

Fot. Pixabay

Rodzice dziecka mają obowiązek zarejestrowania go w terminie do 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia dziecka żywego (w przypadku urodzenia martwego to 3 dni). Dla szpitali usytuowanych na terenie byłej dzielnicy Nowa Huta właściwym do sporządzenia aktu urodzenia jest referat USC dla dzielnic od XIV do XVIII na os. Zgody 2; dla pozostałych szpitali właściwy jest Referat Rejestracji Bieżącej przy ul. Lubelskiej 29.

Rejestracja dziecka może odbyć się poprzez osobiste zgłoszenie się w Urzędzie Stanu Cywilnego rodziców lub rodzica dziecka lub osobę upoważnioną (istnieje możliwość umówienia wizyty w USC przez internet) lub poprzez platformę ePUAP – skorzystanie z tej formy rejestracji wymaga zastosowania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku obywateli Ukrainy – mimo posiadania przez nich nr PESEL – o ich aktach stanu cywilnego często urząd stanu cywilnego nie posiada informacji. Dlatego też konieczne jest okazanie w urzędzie odpisów aktów stanu cywilnego rodziców dziecka. W przypadku dziecka urodzonego w trwającym małżeństwie konieczne jest okazanie oryginalnego aktu małżeństwa (jeżeli zawierane było na Ukrainie) wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Akt małżeństwa decyduje o pochodzeniu dziecka, a także o nazwisku dziecka. Jeżeli małżonkowie noszą tożsame nazwiska, dziecko nosi nazwisko takie samo jak jego rodzice. Jeżeli natomiast rodzice po ślubie noszą różne nazwiska, to oboje składają przed kierownikiem USC lub jego zastępcą oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka.

W przypadku, gdy rejestracja aktu urodzenia dotyczy dziecka spoza małżeństwa i w stosunku do dziecka nie nastąpi uznanie ojcostwa, jako nazwisko dziecka i nazwisko ojca wpisuje się nazwisko matki dziecka, które nosiła w chwili jego urodzenia, natomiast w rubryce imię ojca wpisuje się imię zgodnie z oświadczeniem złożonym przez matkę dziecka.

Jeśli ojciec biologiczny dziecka uzna ojcostwo, wówczas dziecko nosi nazwisko wskazane przez oboje rodziców zgodnie ze złożonym przez nich oświadczeniem. Może to być nazwisko ojca lub matki, lub nazwisko składające się z nazwisk obojga rodziców. W przypadku matki dziecka, która nie zawierała małżeństwa, konieczne jest okazanie odpisu jej aktu urodzenia wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Pisownia nazwisk i imion cudzoziemców ustalana jest na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo rodziców, tj. paszportu.

Bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, osobie zgłaszającej urodzenie wydawany jest bezpłatny skrócony odpis aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu nr PESEL.

Obywatele Ukrainy swoim pociechom urodzonym w Krakowie nadają m.in. takie imiona dla dziewczynek: amelia, Elizabeth, Karolina, Maria, Mia; a dla chłopców: Bogdan, Jakub, Michał, Olek, Roman.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE