Mężczyzna z poparzeniami twarzy. Podczas zbiórki odpadów pracownik firmy oblał się substancją chemiczną

Do tej bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Nowym Targu na oś. Niwa. Jeden z pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oblał się substancją chemiczną znajdującą się w jednym z uszkodzonych kanistrów i z poparzeniami m.in. twarzy został przewieziony do szpitala.

Fot. Małopolska Policja

W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej siedmiu dni. Niebezpieczna substancja w ilości około 30 litrów znajdowała się pomiędzy innymi odpadami w kilku pojemnikach. Została zabezpieczona przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznoekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

W związku z zaistniałym wypadkiem w pracy nowotarska komenda prowadzi w tej sprawie postępowanie. Wyjaśniane będzie również,  kto był właścicielem tak niebezpiecznej substancji i dlaczego pozostawił ją  w miejscu ogólnodostępnym.  Porzucenie odpadów niebezpiecznych w pobliżu naszego miejsca zamieszkania może mieć wpływ na nasze zdrowie. Takie działania są nielegalne i mogą powodować poważne konsekwencje także dla środowiska.

Przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

Odpady niebezpieczne są to odpady, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne często kojarzone są z przemysłem, jednak gospodarstwa domowe też są źródłem ich wytwarzania.

Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia, prosimy zgłosić Policji pod numerem telefonu 997 lub 112. W zbieraniu wszelkich informacji dot. takich zagrożeń szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. To tym funkcjonariuszom można bezpośrednio przekazać informacje o niepokojących spostrzeżeniach.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE