Urząd Miasta wyjaśnia czy nauczyciele dostaną wynagrodzenie za czas strajku

Nauczyciele, którzy brali udział w strajku, otrzymali za maj wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz Kodeksu pracy. Ten ostatni stanowi, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – pisze Urząd Miasta.

ZNP. Fot. Kraków w Pigułce

Ratusz tłumaczy, że regulacje prawne, które znajdują zastosowanie w tym przypadku, to art. 23 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 174, z późn. zm.) oraz art. 87 § 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

Pierwszy z powołanych przepisów stanowi, że w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z  wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Z kolei powołana regulacja Kodeksu pracy rozstrzyga, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zaznaczyć należy, że wynagrodzenie nauczyciela – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), składa się z:

  1. wynagrodzenia zasadniczego,
  2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
  3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego.

W doniesieniach prasowych dotyczących kwestii pomniejszenia wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku często używa się sformułowania „potrącenie”, co jest błędem. Do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń nauczycielom biorącym udział w strajku nie stosuje się bowiem przepisów mówiących o potrąceniach (art. 87 § 1 pkt 1–4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), ale przepis mówiący o odliczeniu (przywołany powyżej art. 87 § 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Nie należy tych pojęć używać zamiennie, jako tożsamych, ponieważ może to wprowadzić w błąd odbiorców – pisze Urząd Miasta.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE