Jak zmieni się ulica Przewóz. Sprawa zaczyna się wyjaśniać

4 lipca w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, miejscy planiści będą rozmawiać z zainteresowanymi mieszkańcami na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulicy Przewóz”. Początek dyskusji w sali Dietla o godz. 15.30.

Fot. pixabay.com

Jak zmienił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego po naniesieniu przez urzędników uwag od mieszkańców? Można się już o tym przekonać, bo do 22 lipca trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części dokumentu.

Prace nad planem trwają od 2014 r. To już kolejne wyłożenie projektu po wprowadzeniu zmian, o które wystąpili mieszkańcy. Plan obejmuje łącznie prawie 80 ha i ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (m.in. ROD „Słoneczny”, ROD „Zakłady futrzarskie” i park „Ogród Płaszów”) oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną i porządkująco-inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE