Znamy wyniki rekrutacji do szkół średnich. Było ciężko…

Po zakończeniu podstawowego etapu rekrutacji w krakowskich samorządowych szkołach podstawowych zwolniło się 1436 dodatkowych miejsc – tylu kandydatów nie zdecydowało się na podjęcie nauki w klasach, do których zostali zakwalifikowani.

Fot. pixabay.com

Łączna liczba miejsc wolnych, na które od czwartku, 11 lipca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, wynosi 3908. Informacje o nich kandydaci mogą znaleźć w systemie elektronicznym Omikron.

W krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych na tzw. podwójny rocznik czekało 18 949 miejsc (9275 dla absolwentów gimnazjum i 9674 dla absolwentów szkół podstawowych), w tym w liceach ogólnokształcących – 9599 (4714 dla absolwentów gimnazjów i 4885 dla absolwentów szkół podstawowych), w technikach – 6690 (3266 dla absolwentów gimnazjów i 3424 dla absolwentów szkół podstawowych) i szkołach branżowych I stopnia – 2660 (1295 dla absolwentów gimnazjów i 1365 dla absolwentów szkół podstawowych).

Liczba kandydatów, którzy spełnili warunki niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji wyniosła, 17 440 osób. 28 czerwca szkolne komisje rekrutacyjne ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół – swoje nazwiska odnalazło na nich 14 871 uczniów. Ponad 2500 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły: wielu z nich złożyło wniosek tylko do jednej placówki, przez co znacznie ograniczyli swoje szanse na pozytywny wynik rekrutacji. W konsekwencji, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, liczba wolnych miejsc w szkołach wynosiła 2324.

Od 28 czerwca do 9 lipca kandydaci musieli potwierdzić wolę nauki w szkole, do której się dostali. Niedopełnienie tego obowiązku było równoznaczne z rezygnacją z miejsca. Jak wynika z list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, ogłoszonych przez szkoły 10 lipca, z 14 871 kandydatów, którzy 28 czerwca zostali zakwalifikowani do przyjęcia do pierwszej klasy, aż 1436 osób nie potwierdziło woli podjęcia nauki. Zajmowane przez nich miejsca zostały więc zwolnione.

Aktualnie liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych wynosi 3908: 1120 w liceach ogólnokształcących, 1691 w technikach oraz 1097 w branżowych szkołach I stopnia. Na te miejsca od 11 lipca do 16 lipca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca – już poza systemem elektronicznym. Ofertę dostępnych miejsc można jednak sprawdzić w Omikronie. Kandydaci będą składać podania rekrutacyjne wraz z oryginałami lub kopiami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ewentualnie innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 31 lipca. Po potwierdzeniu do 20 sierpnia przez zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia nauki, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone wcześniej, 22 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy przyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice kandydatów nieprzyjętych do szkół mogą w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół, tzn. do 17 lipca br. wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Przypomnijmy, że tegorocznej rekrutacji jako szkołę pierwszego wyboru 11 337 kandydatów wskazało liceum ogólnokształcące, 5489 – technikum, a 614 – szkołę branżową I stopnia. Do przyjęcia do liceów zakwalifikowano 9048 uczniów, do techników – 5092, a do szkół branżowych – 731. Najbardziej obleganymi liceami okazały się VI LO – 2,63 podań na jedno miejsce, VII LO – 2,67 podań na miejsce i VIII LO – 1,85 podań na jedno miejsce.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowa i budzi wiele emocji, ponieważ bierze w niej udział tzw. podwójny rocznik: ostatni absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE