Uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego

Jeszcze tylko przez kilka dni można składać uwagi do projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Foto: bip.krakow.pl

Chodzi o plany dla obszarów: „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”, „Nowohucka – rejon koncentracji usług” oraz  „Osiedle Podwawelskie”.

Plan „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” obejmuje ponad 130 ha. Zakres opracowania obejmuje obszar z wyłączeniem terenów objętych sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Plan umożliwi powstrzymanie dalszych niekorzystnych zjawisk przestrzennych, jakie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych, a także stworzy warunki do uporządkowania obszaru. Celem planu jest również wzmocnienie ochrony cennych kulturowo obiektów i obszarów związanych z dawnym lotniskiem, a także wsparcie procesu rehabilitacji zabudowy wielkopłytowej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca.

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowohucka – rejon koncentracji usług” obejmuje ponad 50 ha powierzchni, na której zlokalizowane są obiekty handlowo-usługowe, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum usługowego, pełniącego funkcję centrum aktywności miejskiej o znaczeniu ponadlokalnym i metropolitalnym. Plan miejscowy pozwoli szczegółowo ustalić przeznaczenie terenów, parametry i formę dla nowej zabudowy tak, aby stworzyć ramy umożliwiające ukształtowanie tego ważnego fragmentu miasta. Uwagi do projektu będzie można składać do 23 lipca.

Z kolei plan miejscowy dla obszaru „Osiedle Podwawelskie” będzie miał charakter porządkujący i pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy. Planiści chcą, aby zapisy dokumentu umożliwiły właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego – Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie. Termin składania uwag do planu mija 31 lipca.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE