Ministerstwo wprowadza reglamentację leków przydatnych w zwalczaniu koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o wprowadzeniu reglamentacji leków Arechin i Plaquenil. Specyfiki te mogą okazać się przydatne w zwalczaniu COVID-19. Zmiany obowiązywać będą od 2 kwietnia do odwołania.

Fot. Ministerstwo Zdrowia

Fot. Ministerstwo Zdrowia

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta
Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.2)
), ogłasza się, co następuje: Od dnia 2 kwietnia 2020 r.:
1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym
produktu leczniczego Arechin w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni albo w ilości nie więcej niż
2 opakowań produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 30 tabletek na 30 dni, albo w ilości
1 opakowania produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 60 tabletek na 30 dni:
L
p.
Nazwa produktu
leczniczego
Nazwa
międzynarodowa Postać Moc Wielkość
opakowania
Kod GTIN lub inny kod
odpowiadający kodowi
GTIN
Ilość opakowań
możliwych do
wydania
w określonej
jednostce czasu
Jednostka czasu,
na którą produkt
leczniczy może
zostać wydany
1. Arechin Chloroquinum tabletki 250
mg
30 tabl. w blistrze 05909991139582 2 opakowania na 30 dni
2. Plaquenil Hydroxychloroquinum tabletki 200
mg
30 tabletek – 2 opakowania na 30 dni
3. Plaquenil Hydroxychloroquinum tabletki 200
mg
60 tabletek – 1 opakowanie na 30 dni
2) produkt leczniczy Arechin, o którym mowa w pkt 1, może być ordynowany i wydawany wyłącznie
w następujących wskazaniach objętych refundacją:
a) zimnica. Zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące zimnicy (malarii);
wywoływanej przez Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale oraz wrażliwe na
chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum,
b) pełzakowica i ropień wątroby wywołane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu
z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita. Chlorochinę stosuje się jako lek drugiego rzutu,
jeżeli metronidazol okazał się nieskuteczny lub jest niedostępny,
c) różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa (ang. Systemic lupus erythematosus, SLE),
przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy (ang. Discoid lupus erythematosus, DLE),
d) reumatoidalne zapalenie stawów,
e) choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego,
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
poz. 2269).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 1542, 1556,
1590, 1818 i 1905 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567.
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, dnia środa, 1 kwietnia 2020 r.
Poz. 28
f) porfiria skórna późna;
3) produkt leczniczy Plaquenil, o którym mowa w pkt 1, może być ordynowany i wydawany wyłącznie
w następujących wskazaniach:
a) reumatoidalne zapalenie stawów,
b) różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa, przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy,
c) profilaktyka wielopostaciowej osutki świetlnej,
d) mieszana albo niezróżnicowana choroba tkanki łącznej,
e) rumień guzowaty,
f) ziarniniak obrączkowaty,
g) różne postacie liszaja płaskiego,
h) zespół Sjögrena,
i) układowe zapalenie naczyń,
j) zapalenie skórno-mięśniowe,
k) twardzina układowa albo ograniczona,
l) choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
4) zakazuje się ordynowania w celu wydania w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktów
leczniczych, o których mowa w pkt 1, we wskazaniach: leczenie wspomagające w zakażeniach
koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 oraz we wszystkich
wskazaniach, które nie są wymienione w pkt 2 i 3.
MINISTER ZDROWIA

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE