Burmistrz Radzymina pokazuje maila od Poczty Polskiej. „Dane osobowe miały być niezahasłowane”

Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina, pokazał maila, którego miasto dostało od Poczty Polskiej. Wypunktował też informacje, których jego zdaniem brakuje oraz niedociągnięcia urzędu.

Fot. Kraków w Pigułce

Nie lubię gdy polityka jest obecna w samorządzie, bo samorząd ma inne zadania. Drogi, służba zdrowia, czy oświata absorbują na tyle, że jeśli ktoś poważnie się nimi zajmuje nie ma czasu na politykę.

Co jednak robić gdy polityka pcha się do naszych miast i wsi angażując każdego z nas w spór czy i kiedy powinny być wybory.
Wczorajsze serwisy informacyjne obiegła informacja, że Poczta Polska zwraca się do gmin z żądaniem przekazania spisów wyborców w związku z przygotowywaniem wyborów korespondencyjnych.
Do nas też się zwróciła;

 • o 2:00 w nocy
 • mailem
 • nikt się pod tym mailem nie podpisał z imienia i nazwiska (jedynie „Pozdrawiamy Poczta Polska”)
 • domena z której mail był wysłany zarejestrowana raptem kilka dni temu
 • nie było dołączonych żadnych dokumentów świadczących o prawie poczty do otrzymywania takich danych (żadnego polecenia, decyzji – nic)
 • dane osobowe miały być niezahasłowane, bez żadnego szyfrowania i przesłane mailem,

Zapaliła się nie jedna a szereg lampek ostrzegawczych w głowie
Wspólnie z działem prawnym szukaliśmy odpowiedzi jak zachować się w sposób zgodny z prawem.
Podstawowe wnioski z analizy prawnej:

 • aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem: albo w rozporządzeniu RODO , albo w innym akcie prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których mowa w ww. rozporządzeniu, w tym musi się ono odbywać z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Przywołana podstawa prawna art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 695) dotyczy przetwarzania danych potrzebnych do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów na Prezydenta RP. Mając powyższe na względzie wniosek nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej, wymagającego udostępnienia ww. danych. Zgodnie z treścią art. 102 pkt 4 ww. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie (…) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a”. Żadna inna obowiązująca obecnie w porządku prawnym ustawa nie przewiduje głosowania w trybie korespondencyjnym.
 • Ponadto, zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów „korespondencyjnych” które powinien otrzymać „wyznaczony operator” określony jest m.in. w art. 3 projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. który po uchwaleniu prze Sejm na druku nr 99 skierowany został 7 kwietnia do Senatu. Powstaje więc wątpliwość na jakiej podstawie Poczta Polska wnosi o udostepnienie tych konkretnych danych.
 • Pomijając ww. kwestie wniosek „wyznaczonego operatora” został złożony do tutejszego urzędu bez wymaganego przez prawo podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania tegoż „operatora”. Brak również rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
  Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że gminie grożą milionowe kary za przekazywanie danych osobowych bez upoważnienia, gmina przekaże dane ze spisu wyborców niezwłocznie gdy tylko będzie ku temu istniałą podstawa prawna.
  Załączam maila z „Poczty Polskiej”

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE