Uwaga! Od 1 listopada nowe stawki za wywóz śmieci!

Z początkiem listopada wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami w Krakowie. Ich wprowadzenie było konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do 10 grudnia mają obowiązek złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Fot. Kraków w Pigułce

Po 1 listopada wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wyniesie 23,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wyniesie 46,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wyniesie 58,20 zł* (stawki za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł (art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypomnijmy, że od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 17 tys. osób. Zdecydowana większość mieszkańców, wnoszących wnioski i uwagi (ponad 79 proc.) opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Przypominamy o obowiązku złożenia nowych (kolejnych) deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami. Od 12 października formularze można składać w formie elektronicznej (jak do tej pory) za pośrednictwem strony internetowej deklaracje.mpo.krakow.pl. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą kodu SMS. Z uwagi na panującą pandemię zachęcamy do wybrania tej prostej formy komunikacji.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE