Kraków z najwyższym odsetkiem mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Małopolska ZAszczepiona”, w ramach którego dziesięć małopolskich gmin, które do 15 września osiągnęły najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 w regionie, otrzyma środki finansowe w kwocie do 50 000 zł. Kraków zajął w tym konkursie I miejsce.

Fot. Pixabay

Zwycięskie gminy wyniki poznały już 17 września. Miasto Kraków uzyskało tytuł laureata konkursu, plasując się na 1 miejscu z wynikiem na poziomie 63,1 proc. w pełni zaszczepionych mieszkańców (aktualny poziom wyszczepienia wynosi 63,6 proc. – stan na 22 września).

Kraków zaangażowany w program szczepień

Poziom ten wynika z dużej aktywności Krakowa w podejmowaniu działań, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19. Miasto we współpracy z Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie prowadzi od maja tego roku 2 Punkty Szczepień Powszechnych (do dnia 31 lipca br. prowadzone były 3 punkty) realizujące szczepienia dla mieszkańców Krakowa, w tym dla dzieci od 12 roku życia.

W ramach tych punktów zorganizowano 10 Mobilnych Zespołów Szczepień, które prowadzą szczepienia dla osób powyżej 50 roku życia, które z przyczyn obiektywnych mają trudność w dotarciu do stacjonarnych punktów szczepień oraz realizują szczepienia dla uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkół na terenie samorządowych placówek oświatowych.

Transport do punktów szczepień

Ponadto, w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym przebiegu szczepień przeciw COVID-19 miasto prowadzi specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Krakowa posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz powyżej 70. roku życia, mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień. Miasto prowadzi także dedykowaną infolinię, która stanowi źródło kompleksowej informacji z zakresu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Kraków liderem

Zgodnie z zasadami organizacji i przebiegu konkursu „Małopolska ZAszczepiona”, zwycięska gmina zobowiązana jest do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosku o przyznanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dotyczącego zadań własnych gminy w ramach ochrony zdrowia, których realizacja zakończy się 31 grudnia.

Nagroda pozwoli sfinansować zakup defibrylatorów

W ramach tego wniosku Gmina Miejska Kraków planuje przeznaczyć przyznane środki na zakup kolejnych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Zakupione defibrylatory zostaną włączone do krakowskiej sieci AED, która jest obecnie rozwijana w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”. Defibrylatory będą rozmieszczone w miejscach publicznych na terenie Krakowa, w lokalizacjach wyznaczonych na podstawie rozeznanych potrzeb. Dostęp do urządzeń będzie ogólnodostępny.  Liczba urządzeń, jaką gmina zakupi w ramach konkursu uzależniona będzie od ostatecznej wysokości środków finansowych przyznanych miastu Kraków przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE