Prezydent Jacek Majchrowski otrzymał absolutorium

W środę, 26 czerwca, podczas popołudniowej sesji, Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2018, a także o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Krakowa.

By Jacek_Majchrowski.JPG: Cancrederivative work: SilkTork (talk) – Jacek_Majchrowski.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7344323

Za udzieleniem zagłosowało 23 radnych, 17 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Ocena ta jest dokonywana na podstawie analizy dwóch najważniejszych dokumentów dotyczących wykonania budżetu: sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. Najpierw dokumentom tym przyglądają się radni z komisji rewizyjnej – sprawdzają, jak wykonane zostały dochody i wydatki miasta w stosunku do zakładanego planu, a także z jakim wynikiem samorząd zamknął wykonanie budżetu (nadwyżka czy deficyt).

10 czerwca Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2018 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

W 2018 roku dochody miasta wyniosły ostatecznie 5 mld 307 mln zł, co oznacza, że roczny plan wykonano w 99,2 proc. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wysoki poziom wykonania dochodów bieżących, w tym dochodów własnych (w 101 proc.) – w tak istotnych pozycjach, jak: podatki pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty oraz podatki lokalne. Największe znaczenie dla budżetu miasta miał udział w podatku PIT, który stanowił w 2018 roku aż 40,4 proc. wszystkich pozyskanych dochodów i wyniósł 1 mld 614 mln zł (102,2 proc. planu). Warto zauważyć, że wpływy z PIT rosną z roku na rok – w 2017 wyniosły 1 mld 380 mln zł.

W 2018 roku wydatki miasta zamknęły się ostatecznie w kwocie 5 mld 573 mln zł, co oznacza, że zostały zrealizowane na poziomie 95,7 proc. Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), zwłaszcza w zakresie inwestycji programowych, Komisja Rewizyjna oceniła jako dobre. Zauważyła, że niższy poziom realizacji tych wydatków (84,4 proc. planu) wynikał z przyczyn obiektywnych, takich jak problemy z przetargami, uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji związanych z procesem inwestycyjnym. Wydatki bieżące miasta zostały natomiast wykonane na poziomie 97,9 proc. planu i wyniosły 4 mld 780 mln zł.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła fakt, że kwotowo wykonanie wydatków bieżących i majątkowych we wszystkich grupach zadań: strategicznych, programowych i dzielnic było wyższe niż w 2017 roku. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków miasta ogółem, to w 2018 roku Kraków najwięcej (procentowo) wydał na oświatę i wychowanie, transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, rodzinę. Jak pokazuje sprawozdanie z wykonania budżetu, maleje udział subwencji o światowej w wydatkach na oświatę i wychowania, a wzrasta dopłata ze środków własnych miasta.

Warto dodać, że w 2018 roku amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa z BBB+ do A- oraz oceniła perspektywę jako stabilną. Ocena wiarygodności kredytowej Krakowa jest najwyższą z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju, zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE