Podano progi punktowe do liceów i techników. Wiemy, gdzie najtrudniej się dostać

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona była do 37 samorządowych liceów ogólnokształcących oraz do 22 samorządowych techników.

Fot. pixabay.com

Najwięcej podań o przyjęcie wpłynęło do VII LO i VI LO, a spośród techników – do Technikum Łączności nr 14 oraz Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5.
Najtrudniej było dostać się do klasy ogólnodostępnej w V Liceum Ogólnokształcącym oraz do klasy ze specjalnością technik programista w Technikum Łączności nr 14.

W dziesiątce najbardziej popularnych liceów (liczba podań na jedno miejsce) znalazły się: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO, X LO, XIII LO.

Spośród techników kandydaci najczęściej wybierali (liczba podań na jedno miejsce): Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych, Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5, Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4, Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7, Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9, Technikum Komunikacyjne nr 25, Technikum Łączności nr 14, Technikum Mechaniczne nr 15, Technikum nr 16, Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20.

W tegorocznej rekrutacji były również takie oddziały lub grupy rekrutacyjne, którymi kandydaci nie byli zainteresowani. Zostały one wycofane z oferty szkół, ponieważ brak kandydatów lub zbyt mała ich liczba nie dawała szans na przekształcenie grupy w oddział klasy pierwszej. W XVII LO do trzech usuniętych z oferty grup rekrutacyjnych zostałoby zakwalifikowanych łącznie zaledwie 12 kandydatów (odpowiednio do pierwszej grupy – 7, do drugiej grupy – 0 oraz do trzeciej grupy – 5). W sześciu liceach ogólnokształcących dokonano usunięcia z oferty grup rekrutacyjnych, do których nie zakwalifikowałby się żaden kandydat lub niewielu kandydatów. Takie działanie pozwala uniknąć sytuacji, w której kandydat zostałby zakwalifikowany do przyjęcia, a nie mógłby podjąć nauki, ponieważ nie zostanie utworzony oddział. Wyzerowane grupy zostaną jednak przywrócone w rekrutacji uzupełniającej i będą dostępne dla kandydatów biorących w niej udział.

Do 9 lipca kandydaci mają czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani. Trzeba w tym celu złożyć oryginały dokumentów: absolwenci gimnazjum – świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, natomiast absolwenci szkół podstawowych – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo w technikach i branżowych szkołach I stopnia kandydat musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

10 lipca o godz. 12:00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Jeżeli w wyniku rekrutacji kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej z wybranych przez siebie szkół może uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, które prowadzone będzie przez szkoły nadal dysponujące wolnymi miejscami. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 11 lipca. Do 16 lipca kandydaci będą składać podania rekrutacyjne wraz z oryginałami lub kopiami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ewentualnie innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 31 lipca. Po potwierdzeniu do 20 sierpnia przez zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia nauki, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone wcześniej, 22 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy przyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice kandydatów nieprzyjętych do szkół mogą w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół, tzn. do 17 lipca br., wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE