Kiedy Kraków otworzy przedszkola i żłobki? Jest data

29 kwietnia premier poinformował o możliwości wznowienia pracy żłobków i przedszkoli od 6 maja, ale kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione samorządom. Kraków podejmie tę decyzję po ustaleniach ze służbami sanitarnymi, które wydadzą stosowne rekomendacje. Miasto planuje otworzyć żłobki samorządowe 11 maja. Przygotowanie przedszkoli do ponownego przyjęcia dzieci potrwa dłużej.

Fot. Pixabay

Według wcześniejszych wytycznych, placówki oświatowe miały być zamknięte do 24 maja, ale w związku z decyzją rządu, przewidującą możliwość otwarcia instytucji opieki nad dziećmi już od 6 maja, Kraków podjął przygotowania do możliwie jak najszybszego otwarcia miejskich żłobków i przedszkoli.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i personelu, ponieważ na terenie kraju i miasta wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną. Dlatego Kraków poprosił sanepid o szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi. W tym czasie przedstawiciele żłobków samorządowych oraz przedszkoli kontaktują się telefonicznie i mailowo z rodzicami dzieci w celu ustalenia informacji dotyczącej liczby maluchów, które potrzebują objęcia opieką w pierwszej kolejności. Kiedy miasto będzie mieć pewność, że placówki są gotowe i wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa mogą być zachowane, znany będzie  termin przyjęcia dzieci w poszczególnych żłobkach i przedszkolach.

Żłobki samorządowe mogą zostać otwarte 11 maja

Mając na uwadze przekazane 30 kwietnia przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne przeciwepidemiczne, skutkujące koniecznością zorganizowania pracy żłobków na nowo w zakresie: liczby grup i miejsc w żłobku, przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji (z uwagi na ograniczenia związane z liczbą miejsc), ustalenia liczebności kadry niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy żłobka oraz wdrożenia reżimu sanitarnego i związanych z nim procedur postępowania i organizacji pracy żłobka, prezydent Krakowa zwrócił się do dyrektorów żłobków z prośbą o podjęcie intensywnych działań tak, aby żłobki samorządowe oraz prowadzone na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków mogły zostać otwarte 11 maja.

Ostateczna decyzja o otwarciu danego żłobka uzależniona jest jednak od tego, czy w placówce zostaną wdrożone wszystkie wytyczne GIS. Przy wdrażaniu wytycznych GIS i zaleceń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, żłobki będą współpracować ze służbami sanitarnymi działającymi na terenie Krakowa.

Dyrektorzy żłobków zostali zobowiązani do pilnego ustalenia liczby grup możliwych do utworzenia w żłobku na nowych zasadach i maksymalnej liczby dzieci w danej grupie oraz liczby dzieci, których rodzice zgłaszają potrzebę objęcia opieką żłobkową. Aktualnie 40 procent rodziców korzystających z samorządowych żłobków zadeklarowało, że gdy placówki się otworzą, powierzą im z powrotem swoje pociechy. Żłobki samorządowe są wyposażone w środki czystości. Zgodnie z wytycznymi GIS, we wszystkich gminnych żłobkach zostaną także wyznaczone pomieszczenia do izolacji.

Podmiotom niepublicznym, które planują otwieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, miasto zaleca podjęcie pilnych działań mających na celu wdrożenie zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz służb sanitarnych.

Przygotowania do otwarcia przedszkoli

Dłużej potrwa uruchomienie przedszkoli. – Przedszkola będą mogły zostać otwarte wówczas, gdy będziemy mogli zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, a pracownikom odzież ochronną i środki ochrony osobistej. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o przesłanie wytycznych i standardów, które powinny zostać spełnione przez przedszkola, w tym przedszkola, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprosiliśmy też m.in. o informacje dotyczące kwestii zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom przedszkoli – mówi zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

Kraków ma 124 samorządowe przedszkola, 20 samorządowych szkół podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, oraz ośmiu samorządowych przedszkoli specjalnych. Choć rządowe przepisy stworzyły im taką możliwość od 6 maja, żadna z placówek nie uruchomiła jeszcze zajęć. Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozp. MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69, ze zm.), ich dyrektorzy przesłali do Wydziału Edukacji UMK wnioski o zgodę na zawieszenie zajęć na czas oznaczony – potrzebny do tego, aby należycie przygotować się do przyjęcia dzieci.

Według stanu na dzień 6 maja, zajęcia w 11 przedszkolach ogólnodostępnych, pięciu szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne oraz w jednym przedszkolu specjalnym – będą zawieszone do 8 maja. Zdecydowana większość placówek zdecydowała się jednak zawiesić zajęcia do 15 maja – zrobiło tak 113 przedszkoli ogólnodostępnych, osiem szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne oraz cztery przedszkola specjalne. Rodzice dzieci uczęszczających do siedmiu szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz do trzech przedszkoli specjalnych nie wyrazili chęci posłania dzieci do placówek, nie było więc potrzeby zawieszania w nich zajęć.

Do samorządowych przedszkoli uczęszcza 17 216 dzieci. Z danych przesyłanych do Wydziału Edukacji przez dyrektorów przedszkoli wynika, że około 12 proc. rodziców chce posłać swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte.

Szczegółowe informacje będą publikowane na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na krakow.pl. Dodatkowe informacje dotyczące żłobków, można uzyskać pod numerami telefonów: 12 616 92 84 oraz 12 616 94 87.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE