Projekt Narodowej Kwarantanny. „Obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym”

W ramach prac przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Jeden z nich zakłada Narodową Kwarantannę.

Fot. Pixabay

W projekcie czytamy:

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się
kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2
§ 2. 1. Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie
kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej
granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016,
str. 1, z późn. zm.1)).
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej
Polskiej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz.
UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1
oraz Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27.
– 2 –
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610),
informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową
kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni
licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem
wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
4. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją
przekazała, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna przekazuje:
1) w postaci elektronicznej – do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez
jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie
systemów informacyjnych ochrony zdrowia albo
2) w przypadku braku możliwości przekazania informacji i danych w postaci elektronicznej,
w postaci papierowej – przez przekazanie wojewodom kart lokalizacyjnych
wypełnionych przez osoby, o których mowa w ust. 2, w celu wprowadzenia zawartych
w nich danych do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w pkt 1.
5. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, mogą być również
przetwarzane dane innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku
z epidemią, o której mowa w § 1, osób podlegających izolacji, izolacji w warunkach
domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2, a także osób zakażonych tym wirusem oraz informacje dotyczące
zgonu tych osób w zakresie objętym formularzem ZLK-5 określonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
– 3 –
6. Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.
7. Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2, w tym dane zawarte w zleceniach wykonania takich testów
wystawionych przez podmioty inne niż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
informacje o wynikach tych testów, niezależnie od podmiotów je zlecających, mogą być
również przetwarzane w systemie teleinformatycznym stanowiącym moduł Krajowego
Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana
Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz systemie
teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875).
8. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5, są udostępniane organom Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego –
Państwowemu Zakładowi Higieny, Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała
Wyszyńskiego – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie, wojewodom, Policji,
Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie
Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom
Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, operatorowi wyznaczonemu
w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1041) oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu realizacji ich
zadań ustawowych lub statutowych lub zadań związanych z prowadzeniem działań
dotyczących przeciwdziałania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane, o których mowa w ust. 4 i 5, dotyczące
osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, a także osoby podlegającej izolacji w warunkach
domowych, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493) przez tę osobę.
9. Podmioty, o których mowa w ust. 6, 8 i 10, uzupełniają lub poprawiają dane
przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie
– 4 –
danych, które przekazują do tego systemu lub do których nadano dostęp w tym systemie
umożliwiający edytowanie danych.
10. Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, mogą być udostępniane podmiotom
odpowiedzialnym za wykonanie tych testów.
11. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5, dotyczące osób poddanych obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:
1) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, kuratora
sądowego lub komornika sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami
służbowymi oraz sądu lub prokuratora w związku z prowadzonymi postępowaniami;
2) Policja lub wojewoda udostępniają na wniosek:
a) przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na zapewnieniu
funkcjonowania sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 11a
i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), którego przedstawiciele realizują czynności
związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób,
b) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz
z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), wykonującego działalność gospodarczą polegającą na
dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub
świadczeniu usług telekomunikacyjnych, którego przedstawiciele realizują
czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu
tych osób.
12. Informacja o poddaniu osoby obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może
być przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej
służby krwi.
13. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy
Instytut Badawczy w Warszawie udostępnia dane przetwarzane w Krajowym Rejestrze
Pacjentów z COVID-19 ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Szefowi Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
– 5 –
14. Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, w tym testy, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, finansowane ze środków
publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, z wyjątkiem testów zlecanych przez:
1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,
w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie;
2) inne niż określone w pkt 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
15. W zleceniu, o którym mowa w ust. 14, informacje przekazywane o pacjencie
obejmują numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą, której dotyczy zlecenie.
16. Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wprowadza do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
informacje o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz informacje o
osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do
bezpośredniego kontaktu z tą osobą, w przypadku gdy informacje te nie znajdują się w tym
systemie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]