Duży polski bank przestanie istnieć! Co z kredytami i pieniędzmi klientów?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podał do wiadomości informację o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji banku Getin Noble Bank.

Działalność banku zostanie przeniesiona 3 października do Banku BFG.

„Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną” – zapewnił Bankowy Fundusz Gwarancyjny w komunikacie.

Zasady prowadzenia przymusowej restrukturyzacji wobec banków, kas i niektórych domów maklerskich* określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730).

Regulacje tworzące ramy prawne przymusowej restrukturyzacji przyjęte w ustawie implementują do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Celem wprowadzenia mechanizmu przymusowej restrukturyzacji jest zapewnienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu zestawu skutecznych instrumentów, które pozwolą na podjęcie szybszej i skutecznej interwencji wobec zagrożonego podmiotu dla zapewnienia ciągłości realizacji funkcji, które mają kluczowe znaczenie dla klientów tego podmiotu i gospodarki (tzw. funkcje krytyczne), oraz ochrony stabilności finansowej. Koszty przymusowej restrukturyzacji w pierwszej kolejności powinny obciążać właścicieli i wierzycieli podmiotu. Zgodnie z ustawą utworzone zostały również specjalne fundusze przymusowej restrukturyzacji (jeden dla banków i domów maklerskich, drugi dla kas), na które składają się wszystkie podmioty objęte zakresem podmiotowym ustawy, z których finansowane będą działania Funduszu. Dzięki temu ryzyko konieczności zaangażowania środków budżetowych, a więc ponoszenia kosztów przez podatników, zostało ograniczone.

Decyzje dotyczące działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przymusowej restrukturyzacji są podejmowane w trybie postępowania administracyjnego i mogą być poddane następczej kontroli sądowej w zakresie ich zgodności z prawem.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]