Nie ma taryfy ulgowej. Nie zapłacisz? Możesz iść do więzienia

Kara dla alimenciarzy w Polsce jest regulowana przez Kodeks Karny. Alimenciarz to osoba, która jest zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz dziecka lub byłego małżonka.

Fot. Pexels

Zgodnie z polskim prawem, osoba, która nie wywiązuje się ze swojego obowiązku płacenia alimentów, może być ukarana przez sąd. Kara dla alimenciarzy może przybierać różne formy, w zależności od okoliczności sprawy i decyzji sądu.

Art. 209. KK Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi:

§ 1.

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 1a.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3.
Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
§ 4.
Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
§ 5.
Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Przykładowe kary dla alimenciarzy w Polsce zatem to:

kara grzywny,
ograniczenie wolności,
pozbawienie wolności,

Należy jednak pamiętać, że kary te są stosowane tylko w ostateczności i zwykle poprzedzone są wielokrotnymi wezwaniami do zapłaty alimentów oraz próbami ugody między stronami.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]