Stowarzyszenie sędziów wydaje specjalną uchwałę po śmierci Kamilka! Czy odmieni się los dzieci?

IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich wydało uchwałę po śmierci skatowanego Kamilka z Częstochowy. Ojciec chłopca miał odebrane prawa rodzicielskie, chociaż to przy nim Kamilek czuł się bezpiecznie i był szczęśliwy. On także wezwał pomoc dla synka. Niestety za późno. 

Fot. Shutterstock

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z 9 maja 2023 r.
▪️Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ośmioletniego Kamila. Śmierć dziecka jest porażką całego systemu opieki nad dzieckiem i przeciwdziałania przemocy domowej.
▪️Nie będziemy komentować tej konkretnej sprawy, nie znamy jej okoliczności, które są i będą badane przez właściwe organy. Jako sędziowie analizujemy ogólną sytuację, również z punktu widzenia sądu opiekuńczego, aby do takich zdarzeń więcej nie doszło.
▪️Zauważamy potrzebę zmian w całym systemie, na wszystkich szczeblach instytucji zajmujących się dzieckiem i rodziną, łącznie z sądem.
Zauważamy następujące problemy:
▪️1. brak narzędzi do analizy systemowej krzywdzenia dzieci, w tym ze skutkiem
śmiertelnym;
▪️2. niewystarczający przepływ informacji pomiędzy sądem opiekuńczym, organami
pomocy społecznej, kuratorami, organizatorem pieczy zastępczej i Policją, szczególnie w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania rodziny z dzieckiem;
▪️3. brak wystarczającej liczby rodzin zastępczych, a przez to często wielomiesięczny brak możliwości wykonania orzeczeń sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej, szczególnie w sytuacjach pilnych;
▪️4. brak systemowych szkoleń sędziów związanych z przeciwdziałaniem krzywdzenia dzieci;
▪️5. brak wspólnych szkoleń sędziów, pracowników pomocy społecznej, kuratorów,
organizatorów pieczy zastępczej, Policji celem wypracowania dobrych praktyk;
▪️6. zbyt duża liczba spraw w referatach sędziów rodzinnych (referaty osiągają nawet tysiąc spraw czynnych i wykonawczych), co uniemożliwia sprawne reagowanie i podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie;
▪️7. wieloletnie wakaty w wydziałach rodzinnych na stanowiskach sędziów isekretarzy sądowych;
▪️8. stale poszerzająca się kognicja wydziałów rodzinnych w sprawach pilnych, uniemożliwiająca skupienie się na sprawach opiekuńczych;
▪️9. bardzo długie okresy oczekiwania na opinie w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów oraz brak biegłych sądowych, szczególnie z zakresu psychiatrii;
W związku z powyższym apelujemy do władzy ustawodawczej i wykonawczej o:
▪️1. przyjęcie ustawy o analizie krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym (serious case review);
▪️2. zwiększenie liczby rodzin zastępczych zabezpieczających miejsca dla małoletnich potrzebujących opieki poza systemem rodzinnym – tak, by orzeczenie sądowe było niezwłocznie wykonane;
▪️3. dostosowanie kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach do realnych potrzeb w
wydziałach rodzinnych;
▪️4. organizowanie cyklicznych specjalistycznych szkoleń dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej;
▪️5. stworzenie sprawnego systemu diagnostyki psychologicznej i psychiatrycznej
rodziny oraz szybkiego dostępu do terapii i leczenia.
Jako Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce zobowiązujemy się do:
▪️1. cyklicznego organizowania szkoleń dla sędziów, w tym z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia dzieci i objawów dziecka krzywdzonego oraz z zakresu przemocy domowej;
▪️2. podnoszenia kompetencji sędziów w zakresie psychologii i rozwoju dziecka, a
w konsekwencji uwrażliwienia ich na problemy przemocy;
▪️3. zachęcania sędziów do wypracowania dobrych praktyk współpracy między sędziami, kuratorami, Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, pracownikami ośrodków adopcyjnych i organizatorami pieczy zastępczej na szczeblu lokalnym.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]