Jest decyzja! Będzie kilka tysięcy złotych do wzięcia co miesiąc. Oto warunki

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariuszy, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Obejmuje on służby takie, jak OSP, TOPR, GOPR czy ratownictwo górskie. Złóżcie wniosek.

Świadczenie pieniężne przysługuje małżonkowi, dzieciom i rodzicom po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu, zmarłym ratowniku: OSP, górskim, TOPRGOPR, po spełnieniu następujących warunków:

  • małżonkowi bez względu na stan zdrowia i wiek,
  • dzieciom, jeżeli:

– nie ukończyły 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 24. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24. roku życia przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów albo

– stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem ww. wieku;

  • rodzicom/osobie przysposabiającej:

– po uzyskaniu prawa do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach albo

– po ukończeniu 60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna albo

– gdy stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem 60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna.

Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości:

  • 100% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla małżonka albo każdego dziecka, które nie posiada obojga rodziców,
  • 50% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla każdego innego dziecka niż wyżej wymienione oraz każdego rodzica.

Przeciętne uposażenie oznacza przeciętne uposażenie, o którym mowa w przepisach pragmatycznych poszczególnych służb, obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia od dnia 21 kwietnia 2023 r., po funkcjonariuszu czy ratowniku, którego śmierć albo zaginięcie nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 21 kwietnia 2023 r., wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego należy złożyć nie później niż do dnia 21 kwietnia 2024 r. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć w komórce kadrowej jednostki, w której zmarły lub zaginiony funkcjonariusz pełnił służbę lub w komórce kadrowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo w organie emerytalnym. Adresy Punktów Obsługi Klienta dostępne na stronie internetowej ZER MSWiA.

Wniosek można złożyć w komórce kadrowej jednostki, w której zmarły lub zaginiony funkcjonariusz pełnił służbę lub w komórce kadrowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo w ZER MSWiA.

Adresy Punktów Obsługi Klienta ZER MSWiA, wniosek oraz broszura zawierająca podstawowe informacje o świadczeniu pieniężnym, dostępne są na stronie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]