ZUS wypłaca świadczenie kompensacyjne. Wielu pracowników może być bardzo zadowolonych

Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają tylko pracownicy ubezpieczeni. Taki zasiłek dostają ci, których płace zmniejszyły się na skutek podjęcia rehabilitacji zawodowej w centrum rehabilitacji zakładowej lub międzyzakładowej. Pracownicy, którzy ze względu na zmiany zdrowotne zostali przesunięci do innego stanowiska pracy u tego samego pracodawcy, dostosowanego do ich zdolności adaptacyjnych lub szkoleniowych, również mają prawo do świadczeń kompensacyjnych. Decyzję o konieczności rehabilitacji zawodowej podejmuje regionalne centrum medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS.

Fot. Kraków w Pigułce

Świadczenie kompensacyjne przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do świadczeń kompensacyjnych kończy się w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej i przeniesienia do innej pracy lub jeśli z powodu stanu zdrowia pracownika dalsza rehabilitacja jest bezcelowa. Zasiłek kompensacyjny to różnica między średnią miesięczną płacą za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych a płacą za miesiąc pracy w warunkach rehabilitacji zawodowej.

„Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego.

Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.” – informuje ZUS.Prawo do zasiłku wyrównawczego przysługuje również pracownikom, którzy w wyniku zmian w stanie zdrowia zostali przesunięci u tego samego pracodawcy na inne stanowisko, dostosowane do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek wyrównawczy przysługuje na okres rehabilitacji zawodowej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy lub jeżeli z uwagi na stan zdrowia pracownika dalsza rehabilitacja jest niecelowa.
Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wypłacanym za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]