Dodatkowe pieniądze dla wielu osób. Wypłacą specjalny zasiłek [13.06.2023]

Pracownicy ubezpieczeni, którzy doświadczają zmniejszenia płac w wyniku udziału w programach rehabilitacji zawodowej prowadzonych przez centra rehabilitacji zakładowej lub międzyzakładowej, kwalifikują się do otrzymania świadczeń kompensacyjnych. Dodatkowo, pracownicy przeniesieni na inne stanowiska u tego samego pracodawcy z powodu ograniczeń zdrowotnych, które wymagają dostosowania stanowiska do ich zdolności adaptacyjnych lub potrzeb szkoleniowych, również są uprawnieni do tych świadczeń. To regionalne ośrodki medycyny pracy lub lekarze orzecznicy ZUS decydują o konieczności przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej.

Fot. Shutterstock

Świadczenie kompensacyjne jest przyznawane na czas trwania rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do tego świadczenia wygasa w dniu zakończenia rehabilitacji i przeniesienia pracownika na inne stanowisko, lub jeśli stan zdrowia pracownika sprawia, że dalsza rehabilitacja nie ma sensu. Wysokość zasiłku kompensacyjnego jest obliczana jako różnica między średnią miesięczną płacą z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych a wynagrodzeniem za miesiąc pracy w ramach rehabilitacji zawodowej.

ZUS informuje, że zasiłek wyrównawczy jest dostępny tylko dla ubezpieczonych pracowników z ograniczoną zdolnością do pracy, którzy doświadczyli obniżenia wynagrodzenia w wyniku uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej mającej na celu adaptację lub szkolenie do określonej pracy. W przypadku, gdy rehabilitacja zawodowa jest konieczna z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej, pracownik otrzymuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego; w innych przypadkach z ubezpieczenia chorobowego.

Rehabilitacja zawodowa odbywa się w ośrodku rehabilitacji zakładowej lub międzyzakładowej, lub na specjalnie wydzielonym stanowisku pracy u pracodawcy, dostosowanym do potrzeb adaptacyjnych lub szkoleniowych. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy lub lekarze orzecznicy ZUS decydują o potrzebie rehabilitacji zawodowej. Zasiłek wyrównawczy jest wypłacany przez okres trwania rehabilitacji zawodowej, ale nie dłużej niż 24 miesiące. Prawo do zasiłku wygasa, gdy rehabilitacja się kończy i pracownik jest przenoszony na inne stanowisko lub gdy dalsza rehabilitacja nie jest celowa z powodów zdrowotnych. Kwota zasiłku wyrównawczego jest obliczana jako różnica między średnim

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]