Pieniądze trafią do ludzi. Specjalny zasiłek przyniesie radość wielu osobom

Pracownicy ubezpieczeni, którzy doznają spadku wynagrodzenia z powodu udziału w programach readaptacji zawodowej realizowanych przez zakładowe lub międzyzakładowe ośrodki rehabilitacji, są uprawnieni do otrzymywania świadczeń rekompensujących. Dodatkowo, osoby przenoszone na inne stanowiska u tego samego pracodawcy ze względu na ograniczenia zdrowotne wymagające dostosowania stanowiska do ich zdolności adaptacyjnych lub wymogów szkoleniowych, również kwalifikują się do otrzymania tych świadczeń. O potrzebie rehabilitacji zawodowej decydują regionalne centra medycyny pracy lub lekarze orzecznicy ZUS.

Fot. Kraków w Pigułce

Świadczenie rekompensujące jest przyznawane na okres odbywania rehabilitacji zawodowej, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Uprawnienie do tego świadczenia ustaje w dniu zakończenia procesu rehabilitacji i przeniesienia pracownika na nowe stanowisko, lub w sytuacji, gdy stan zdrowia pracownika nie uzasadnia dalszej rehabilitacji.

Kwota świadczenia rekompensującego jest wyliczana jako różnica między średnim wynagrodzeniem miesięcznym z poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych a płacą za miesiąc pracy w ramach rehabilitacji zawodowej.

ZUS podkreśla, że zasiłek wyrównawczy jest dostępny wyłącznie dla pracowników ubezpieczonych z ograniczoną zdolnością do pracy, którzy doznali spadku wynagrodzenia wskutek uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej mającej na celu readaptację lub szkolenie w zakresie konkretnej pracy.

Jeśli rehabilitacja zawodowa jest niezbędna z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracownik otrzymuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego; w pozostałych sytuacjach z ubezpieczenia chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]