Przyznają wyjątkowy zasiłek: Dodatkowe środki finansowe, które przyniosą radość wielu odbiorcom [25.06.2023]

Pracownicy objęci ubezpieczeniem, którzy zauważają redukcję wypłat z powodu uczestnictwa w programach readaptacji zawodowej prowadzonych przez centra rehabilitacji wewnątrzzakładowej lub zewnętrznej, mogą otrzymać świadczenia wyrównawcze. Ponadto, osoby przeniesione na nowe stanowiska pracy u tego samego pracodawcy ze względu na problemy zdrowotne, które wymagają dostosowania miejsca pracy do ich możliwości lub potrzeb edukacyjnych, także kwalifikują się do otrzymania tych świadczeń. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy lub lekarze orzecznicy ZUS podejmują decyzje dotyczące konieczności przeprowadzenia procesu readaptacji zawodowej.

Fot. Pixabay

Świadczenie wyrównawcze jest przyznawane na okres trwania programu readaptacji zawodowej, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Uprawnienie do tego świadczenia kończy się w dniu zakończenia programu readaptacji i przeniesienia pracownika na nowe stanowisko, lub w przypadku, gdy stan zdrowia pracownika nie pozwala na dalszą readaptację. Wartość świadczenia wyrównawczego jest wyliczana jako różnica między średnim wynagrodzeniem miesięcznym z poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych a płacą za miesiąc pracy w ramach readaptacji zawodowej.

ZUS podaje, że zasiłek wyrównawczy jest dostępny wyłącznie dla pracowników ubezpieczonych z ograniczoną zdolnością do pracy, którzy doznali spadku wynagrodzenia wskutek udziału w programach readaptacji zawodowej mających na celu adaptację lub szkolenie do konkretnej roli zawodowej. W sytuacji, gdy readaptacja zawodowa jest wymagana na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracownik otrzymuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia na wypadek wypadków przy pracy; w pozostałych sytuacjach z ubezpieczenia chorobowego.

Programy readaptacji zawodowej odbywają się w centrum rehabilitacji zakładowej lub międzyzakładowej, lub na dedykowanym stanowisku pracy u pracodawcy, dostosowanym do potrzeb adaptacyjnych lub szkoleniowych pracownika. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy lub lekarze orzecznicy ZUS oceniają konieczność udziału w programie readaptacji zawodowej. Zasiłek wyrównawczy jest wypłacany przez czas trwania programu readaptacji zawodowej, ale nie dłużej niż 24 miesiące. Uprawnienie do zasiłku kończy się w momencie zakończenia readaptacji i przeniesienia pracownika na inne stanowisko lub gdy dalsza readaptacja nie jest możliwa z powodu stanu zdrowia pracownika. Wysokość zasiłku wyrównawczego jest obliczana jako różnica między średnim

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]