Kontrole w pełnym rozkwicie: Kary sięgające 10 tys. zł. Nieuniknione spotkanie z kontrolerami [28.06.2023]

Ruszyły duże inspekcje przeprowadzane przez pracowników wodociągów, a za naruszenie przepisów grożą surowe sankcje finansowe, które mogą wynieść nawet 10 tys. zł.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jeżeli nieruchomość znajduje się na obszarze z dostępem do miejskiej kanalizacji, właściciel ma obowiązek podłączyć swoją posesję do systemu kanalizacyjnego. W przypadku braku takiego dostępu, wymagane jest zainstalowanie szamba i zawarcie umowy na odbiór nieczystości. Nieposiadanie takiej umowy może prowadzić do nałożenia kary finansowej. To jednak nie wszystko, co leży w gestii właściciela nieruchomości.

Właściciel jest również odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi. Innymi słowy, jeżeli nieruchomość gromadzi wodę np. za pomocą rynien, musi ona być odpowiednio odprowadzana. Istnieje kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem, takich jak małe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki na wodę deszczową. Niedopuszczalne jest wprowadzanie tych wód do kanalizacji, ponieważ może to prowadzić do różnych kłopotów, np. zalania.

Artykuł 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) stanowi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Niezachowanie tego artykułu może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych sięgających aż do 10 tys. zł. Pracownicy odpowiedzialni za kanalizację przeprowadzają kontrole, aby sprawdzić, czy wody opadowe są właściwie odprowadzane. Właściciel powinien być przygotowany na takie kontrole w każdej chwili, szczególnie w okresach intensywnych opadów i burz.

Ponadto, kontrolerzy mogą także sprawdzić, jak właściciel posesji postępuje ze szambem, jeśli takowe posiada. Jeżeli nie ma podpisanej umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości, właściciel może ponieść karę w wysokości nawet 5 tys. zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]