Program wsparcia finansowego dla polskich obywateli: Równomierne świadczenia dodatkowe [13.07.2023]

Pracownicy, którzy są ubezpieczeni i doświadczają obniżenia swojego wynagrodzenia ze względu na udział w programach mających na celu rehabilitację zawodową prowadzonych przez centra zakładowe lub międzyzakładowe, mają prawo do otrzymania odpowiednich świadczeń rekompensacyjnych.

Fot. Kraków w Pigułce

Również pracownicy, którzy z powodów zdrowotnych zostali przeniesieni na inne stanowiska pracy u tego samego pracodawcy i wymagają dostosowania miejsca pracy do swoich możliwości adaptacyjnych lub potrzeb szkoleniowych, mają możliwość otrzymania tych świadczeń. Decyzje dotyczące konieczności podjęcia rehabilitacji zawodowej są podejmowane przez regionalne ośrodki medycyny pracy lub lekarzy orzeczników ZUS.

Świadczenie rekompensacyjne jest przyznawane na czas trwania procesu rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do otrzymania tego świadczenia ustaje w momencie zakończenia rehabilitacji i przeniesienia pracownika na nowe stanowisko lub gdy stan zdrowia pracownika nie uzasadnia dalszej rehabilitacji.

Kwota świadczenia jest obliczana jako różnica między średnim miesięcznym wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy a płacą otrzymywaną podczas udziału w rehabilitacji zawodowej.

ZUS informuje, że zasiłek wyrównawczy przysługuje tylko ubezpieczonym pracownikom, którzy mają ograniczoną zdolność do pracy i doświadczają obniżenia wynagrodzenia w związku z udziałem w programie rehabilitacji zawodowej mającym na celu dostosowanie lub szkolenie do wykonywanej pracy.

Jeśli rehabilitacja jest konieczna z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zasiłek wyrównawczy jest przyznawany z ubezpieczenia wypadkowego; w innych sytuacjach korzysta się z ubezpieczenia chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]