Kogo dotyczy dodatek 600 złotych? Sprawdź, czy możesz otrzymać te pieniądze! [12.07.2023]

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem dostępnym dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i mają prawo do zasiłku. Przysługuje on osobom, które samodzielnie lub wskutek skierowania przez urząd pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Fot. Shutterstock

Warunki otrzymania dodatku aktywizacyjnego to:

  1. Bycie bezrobotnym z prawem do zasiłku i dobrowolnie podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  2. Podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy i otrzymywanie wynagrodzenia niższego od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny będzie przyznawany w następujących przypadkach: a) Przez połowę okresu, w którym przysługiwałby zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli osoba bezrobotna, mająca prawo do zasiłku, dobrowolnie podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. b) Przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek, w wysokości różnicy między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie przekraczając jednak 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli osoba bezrobotna podjęła zatrudnienie na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym osoba bezrobotna jest zarejestrowana, wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Nie przysługuje Ci dodatek aktywizacyjny, jeśli:

  1. Podjęto zatrudnienie na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane ze środków Funduszu Pracy.
  2. Podjęto zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego osoba była wcześniej zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotna.
  3. Podjęto zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  4. Osoba przebywa na urlopie bezpłatnym.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]