Dostaje go wielu Polaków. Sprawdź, czy spełniasz kryteria do otrzymania dodatku 600 złotych [15.07.2023]

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przyznawanym osobom zarejestrowanym jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, które mają prawo do zasiłku i podejmują samodzielnie lub na skierowanie tego urzędu zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Fot. Pixabay

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musisz spełnić następujące warunki:

  • Jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i dobrowolnie podejmujesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
  • Podjąłeś zatrudnienie na część etatu na polecenie powiatowego urzędu pracy i otrzymujesz wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny będzie przyznawany w następujący sposób:

  • Przez połowę okresu, w którym nadal przysługiwałby Ci zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i dobrowolnie podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
  • Przez cały okres, w którym nadal przysługiwałby Ci zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, jednak nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli podjąłeś zatrudnienie na skierowanie powiatowego urzędu pracy.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musisz złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, razem z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje Ci w następujących przypadkach:

  • Podjąłeś zatrudnienie na skierowanie powiatowego urzędu pracy w celu wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.
  • Podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego wcześniej byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
  • Podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Polski u pracodawcy zagranicznego.
  • Przebywasz na urlopie bezpłatnym.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]