Dodatek 600 złotych. Warunki i zasady otrzymania środków finansowych [17.07.2023]

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przyznawane osobom bezrobotnym, które zarejestrowane są w lokalnym urzędzie pracy i mają prawo do zasiłku. Świadczenie to przysługuje tym osobom, które dobrowolnie podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, samodzielnie lub na skutek skierowania przez urząd pracy.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Możesz otrzymać dodatek aktywizacyjny, jeśli spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

  1. Jesteś bezrobotny z prawem do zasiłku i dobrowolnie podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
  2. Na skutek skierowania przez urząd pracy podjąłeś zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymujesz wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od twojej sytuacji:

  • Jeśli jesteś bezrobotny z prawem do zasiłku i dobrowolnie podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, otrzymasz dodatek przez połowę okresu, na jaki przysługiwałby ci zasiłek. Wysokość dodatku wynosić będzie maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  • Jeśli podjąłeś zatrudnienie na skutek skierowania przez urząd pracy, otrzymasz dodatek przez cały okres, na jaki przysługiwałby ci zasiłek. Wysokość dodatku stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, jednak nie może przekroczyć 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musisz złożyć wniosek w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny. Wniosek powinien być poparty dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Pamiętaj, że dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.
  • Jeśli podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego wcześniej byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.
  • Jeśli podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Polski u pracodawcy zagranicznego.
  • Jeśli przebywasz na urlopie bezpłatnym.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]