ZUS przelewa pieniądze. Możecie już sprawdzać Wasze konta [20.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę świadczeń kompensacyjnych, które mają średnią wartość wynoszącą 3600 zł. Jednakże, istnieją określone kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać to świadczenie.

Fot. Kraków w Pigułce

Świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych, ale dotyczą nauczycieli.

Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, nauczyciel musi posiadać co najmniej 30 lat pracy, z czego przynajmniej 20 lat musi być poświęconych pracy nauczyciela. Ponadto, kobiety muszą mieć co najmniej 55 lat, a mężczyźni 60 lat.

Istnieje również inne istotne kryterium. Nauczyciele, którzy zdecydują się otrzymywać świadczenie kompensacyjne, nie będą mogli kontynuować pracy w przedszkolu, szkole lub ośrodku. Jednak mają prawo podjąć pracę w oddziale przygotowawczym dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne możesz ubiegać się, jeśli bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku pracowałeś jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, w następujących placówkach:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola,
 • publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają:
 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w
 • przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe,
 • Pracę nauczyciela, wychowawcy lub innego pedagoga, wykonywaną w powyższych placówkach, w dalszej części materiału będziemy – dla uproszczenia – określać jako „pracę nauczycielską”.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]