ZUS Ogłasza Zmiany: Jak Wpłyną na Uczniów, Emerytów i Wojskowych? [06.08.2023]

Na mocy nowego rozporządzenia wprowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ZUS z dniem 5 sierpnia 2023 r. wprowadza znaczące zmiany, które dotkną między innymi uczniów, emerytów i żołnierzy. Główne modyfikacje dotyczą kodów tytułów ubezpieczenia oraz opisów niektórych z nich.

Fot. Kraków w Pigułce

Pierwsza grupa, która zostanie dotknięta nowymi zmianami, to osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Dla tej grupy wprowadzony zostanie nowy kod tytułu ubezpieczenia – 09 42. Kolejną grupą, dla której wprowadzono nowy kod tytułu ubezpieczenia (18 23), są studenci oraz doktoranci kształcący się w Polsce, absolwenci odbywający w Polsce obowiązkowy staż, a także osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Zmiany dotkną również żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej oraz żołnierzy odbywających zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia. Dla tej grupy zmodyfikowany zostanie opis kodu tytułu ubezpieczenia – 11 10.

W obszarze edukacji, ZUS wprowadza zmiany dla studentów oraz doktorantów, którzy nie są zobowiązani do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyjątkiem osób, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dla tej grupy zmienione zostaną opisy kodów tytułów ubezpieczenia – 18 11 oraz 18 12.

Inne grupy, dla których zmienione zostaną opisy kodów tytułów ubezpieczenia, to dzieci, uczniowie, absolwenci odbywający obowiązkowy staż, osoby odbywające kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, które nie są zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu – 21 10, kombatanci, osoby represjonowane oraz działacze opozycji antykomunistycznej – 22 10 oraz emeryci i renciści – 25 10 i 25 11.

Nowe i zmienione kody tytułów ubezpieczenia zaczynają obowiązywać od 5 sierpnia 2023 r. i będą musiały być stosowane przez płatników składek w przekazywanych do ZUS dokumentach za ubezpieczonych. W przypadku dokumentów ubezpieczonych, które są przekazywane do ZUS za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w okresach, których te dokumenty dotyczą.

Powyższe zmiany stanowią ważne modyfikacje w systemie ZUS, które bezpośrednio wpłyną na grupy uczniów, emerytów i żołnierzy. Zdecydowanie zalecamy, aby wszystkie zainteresowane strony zapoznały się z nowymi przepisami i odpowiednio dostosowały się do nich.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]