Ile w tym roku wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Oto jaki należy złożyć wniosek

Zasiłek dla bezrobotnych jest krótkoterminowym wsparciem finansowym, wypłacanym przez powiatowe urzędy pracy. Przysługuje on osobom, które spełniają określone warunki

Fot. Pixabay

Jak wyjaśnia portal Interia, zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest osobom, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, przez okres co najmniej 365 dni łącznie pozostawały zatrudnione na umowie z  co najmniej minimalną pensją, od której byłą opłacana składka na Fundusz Pracy, lub świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeśli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

Ponadto osoby takie opłacały składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeśli podstawę wymiaru składek stanowiły kwotę wynoszącą co najmniej minimalne wynagrodzenie. Do wyżej wymienionego okresu 365 dni nie wliczane są bezpłatne urlopy, trwające dłużej niż 30 dni. Do tego okresu wliczana jest natomiast zasadnicza służba wojskowa, urlop macierzyński lub wychowawczy. Dodatkowo wliczony jest także okres pobierania renty z powodu niezdolności do podjęcia pracy oraz okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jeśli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowana była opieka.

Zatem o zasiłek dla bezrobotnych nie mogą ubiegać się osoby, które po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub innej formy oferowanej pomocy oraz osoby, które w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem jako osoba bezrobotna rozwiązały stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, lub za porozumieniem stron oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i opłacały preferencyjne składki ZUS.

Natomiast co zrobić w sytuacji spełniania warunków do otrzymania zasiłku? Przede wszystkim należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. W tym celu należy dostarczyć do określonego urzędu dokument tożsamości, oświadczenie dotyczące zameldowania, świadectwa ukończenia szkoły lub inne dokumenty, zawierające opis zdobytych kwalifikacji, świadectwo pracy oraz, jeżeli takie osoba posiada, dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac.

W następnej kolejności trzeba złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych oraz wypełnić kartę rejestracyjną. W przypadku osoby, która prowadziła działalność gospodarczą, należy dostarczyć ponadto wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Od dnia 1 czerwca tego roku, kiedy to nastąpiła waloryzacja, wysokość zasiłku dla bezrobotnych dla osób, których staż pracy jest nie mniejszy niż 5 lat i nie większy niż 20 lat, wynosi 1491,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 1171,60 zł brutto po upływie 90 dni. Natomiast osoby, których staż pracy jest krótszy niż 5 lat, otrzymają zasiłek w wysokości 80 proc. stawek podstawowych, czyli 1193,52 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 937,28 zł brutto po upływie 90 dni. Osobom, których staż pracy jest dłuższy niż 20 lat, przysługuje 120 proc. wymiaru podstawowych składek zasiłku, które wynoszą 1790,30 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 1406,00 zł brutto po upływie 90 dni.

Ile natomiast wynosi okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Jest on uzależniony od stopy bezrobocia w dany, powiecie. Dla przykładu, jeżeli osoba zamieszkuje powiat, gdzie stopa bezrobocia wynosi nie więcej niż 150 proc. dla całego kraju, zasiłek przyznawany jest na 180 dni. Natomiast osoby zamieszkujące powiat, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekracza 150 proc. dla całego kraju, mogą otrzymywać zasiłek przez 365 dni. Taki sam okres przysługuje osobom po 50 roku życia, które ponadto posiadają co najmniej 20 letni staż pracy lub wychowują dziecko do 15. roku życia samotnie lub z małżonkiem, który jest osobą bezrobotną lub która utraciła prawo do zasiłku.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]