Świadczenie 600 złotych: Czy jesteś uprawniony do tego wsparcia? [08.08.2023]

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie dostępne dla zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy, którzy spełniają warunki do otrzymania zasiłku i podejmują pracę zarobkową samodzielnie lub na skierowanie urzędu pracy.

Fot. Kraków w Pigułce

Aby zakwalifikować się do dodatku aktywizacyjnego, musisz spełnić jedno z dwóch kryteriów:

  1. Jesteś bezrobotny z prawem do zasiłku i dobrowolnie zdecydowałeś się podjąć pracę lub inną pracę zarobkową.
  2. Powiatowy urząd pracy skierował cię do pracy w niepełnym wymiarze czasu, a twoje obecne wynagrodzenie jest niższe od minimalnego.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od twojej sytuacji:

  1. Jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i dobrowolnie podjąłeś pracę, otrzymasz dodatek przez połowę okresu, na który przysługiwałby ci zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  2. Jeśli podjąłeś pracę na skierowanie urzędu pracy, otrzymasz dodatek przez cały okres, na jaki przysługiwałby ci zasiłek, ale nie przekraczający 50% zasiłku dla bezrobotnych, przy czym różnica pomiędzy twoim obecnym wynagrodzeniem a minimalnym wynagrodzeniem jest uwzględniana.

Aby ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w swoim urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, oraz dostarczyć dokument potwierdzający podjęcie pracy zarobkowej.

Należy pamiętać, że nie będzie się kwalifikować do dodatku aktywizacyjnego w przypadku:

  1. Podjęcia pracy na skierowanie urzędu pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisku, które zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.
  2. Podjęcia pracy lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego wcześniej byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś pracę zarobkową przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny.
  3. Podjęcia pracy lub innej pracy zarobkowej za granicą Polski u pracodawcy zagranicznego.
  4. Obecności na urlopie bezpłatnym.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]