Brak wypłaty z ZUS? Zobacz, co może być przyczyną. Ważny komunikat [09.08.2023]

Gdy obywatele Ukrainy utracą legalność pobytu na polskim terenie, ZUS odbiera im uprawnienie do otrzymywania świadczenia wychowawczego. Uchodźcy, którzy opuszczą naszą ojczyznę, nawet jeśli tylko na jeden dzień, po powrocie muszą dopełnić pewne formalności.

Fot. Kraków w Pigułce

Jeżeli ukraiński obywatel przekroczył granicę Polski ze względu na konflikt zbrojny, ma prawo do otrzymania świadczenia wychowawczego. Musi jednak zgłosić swój wjazd do rejestrów Straży Granicznej (SG).

To, czy dana osoba legalnie przebywa na terenie Polski, zależy tylko od wpisu do rejestru SG. Jeżeli status legalności zostanie utracony, ZUS jest zobowiązany do zawieszenia praw do świadczenia wychowawczego, opierając swoją decyzję na danych z rejestru SG. W ten sposób pomoc świadczona przez polskie państwo dociera tylko do tych, którzy są do niej uprawnieni.

ZUS musi także zawiesić wypłatę świadczenia wychowawczego natychmiast po wyjeździe uchodźcy z Polski. W tym wypadku, zawieszenie ma charakter tymczasowy i nie skutkuje całkowitą utratą praw do świadczenia wychowawczego.

Jeżeli osoba wróci do Polski w ciągu 30 dni i ta data zostanie odnotowana w rejestrze SG, nie traci swojej legalności pobytu w Polsce, a świadczenie wychowawcze będzie wypłacane ponownie, z wyrównaniem.

Utrata legalności pobytu po bezpośrednim powrocie do Polski z Ukrainy

Ostatnio do ZUS zgłaszały się osoby, które wróciły do Polski w ciągu 30 dni od daty wyjazdu, lecz mimo to utraciły legalność pobytu, co zostało zarejestrowane przez SG. Przekraczając granicę, te osoby prawdopodobnie nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl ani nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej. W efekcie, po 30 dniach od wyjazdu z Polski, tracą legalność pobytu, a co za tym idzie – prawo do świadczeń.

Aby nie stracić legalności pobytu, cudzoziemiec powracający do Polski powinien poinformować funkcjonariusza SG podczas kontroli paszportowej, że ma zamiar wrócić w ramach korzystania z ochrony czasowej w Polsce i za każdym razem okazać dokument diia.pl.

Osoba, która nie dopełniła tych formalności i straciła legalność pobytu, powinna zgłosić się do komendanta Straży Granicznej na przejściu, przez które przekroczyła granicę, z prośbą o korektę danych w rejestrze SG i przywrócenie legalności pobytu. Taki wniosek powinien być wysłany drogą mailową do konkretnej placówki. Lista adresów e-mail jest dostępna na stronie internetowej SG. Następnie powinna informować ZUS (w dowolnym oddziale lub przez infolinię), że wysłała taki wniosek.

Po otrzymaniu takiej informacji ZUS, po upewnieniu się, że dane w rejestrze SG są aktualne, wznowi wypłatę świadczenia z wyrównaniem za okres, za który legalność pobytu została przywrócona.

Utrata legalności pobytu po powrocie do Polski z Ukrainy przez inny kraj strefy Schengen

Sytuacja wygląda nieco inaczej dla osoby, która powróciła z Ukrainy do Polski np. przez Słowację. Ta osoba powinna najpierw zgłosić się do urzędu gminy, aby zarejestrować swój wjazd i złożyć wniosek o ponowne nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL. W wniosku powinna wskazać dokładną datę wjazdu na terytorium Polski oraz datę i miejsce przekroczenia zewnętrznej granicy strefy Schengen, która nie jest granicą Polski.

Na podstawie wniosku złożonego w urzędzie gminy, komendant SG zaktualizuje dane w rejestrze. To stanowić będzie podstawę dla ZUS do wznowienia wypłaty świadczenia wychowawczego z wyrównaniem za okres, w którym legalność pobytu została przywrócona.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]