Ogromne kolejki chętnych po 6 tys. zł! Rusza kultowy program. Podpowiadamy, gdzie złożyć wniosek [09.08.2023]

Program zatytułowany nieoficjalnie „Oczko Plus”, czyli Moja Woda, cieszy się szerokim zainteresowaniem. Umożliwia on zdobycie dofinansowania na urządzenia retencyjne, takie jak oczka wodne, które gromadzą wodę opadową. Podpowiadamy, gdzie złożyć wniosek i co musi zawierać.

Fot. Shutterstock

Jak czytamy „Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury”.

Na co możemy przeznaczyć środki, ile można otrzymać?

Możemy uzyskać 80 proc. kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcie, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. W poprzednich edycjach dotacja była mniejsza i wynosiła 5 tys. zł. Środki możemy przeznaczyć na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Warunki dofinansowania

  1. zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
  2. dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;
  3. dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;
  4. realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
  5. okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;
  6. w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Środki szybko się kończą

W tegorocznej edycji programu rząd ma zamiar wydać 130 mln zł na program retencji wód opadowych. Jak mówi minister, program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i w poprzednich latach środki zniknęły w około dwa miesiące. Dlatego też warto rozważyć złożenie wniosku odpowiednio wcześniej, bo przeciąganie tego może doprowadzić do tego, że będziemy musieli czekać na kolejną edycję programu.

Tak uzyskasz dotacje

W celu skorzystania z dofinansowania, wnioskodawca powinien złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie finansowe. Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. faktury zakupowe) oraz te świadczące o wykonaniu instalacji (protokół z montażu lub deklaracja dotycząca samodzielnej realizacji).

Jednakże, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych zasad. Jak informuje Ministerstwo, minimalny koszt kwalifikowalnej inwestycji wynosi 2 tys. zł. Wsparcie otrzymają jedynie te projekty, które zostaną zrealizowane najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

Tu musisz złożyć wniosek

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioskiem powinny towarzyszyć dokumenty świadczące o poniesionych wydatkach (takie jak faktury zakupu) oraz potwierdzające realizację instalacji (tj. protokół wykonania lub deklaracja samodzielnego montażu).

Ważne jest jednak, aby pamiętać, iż istnieją pewne kryteria kwalifikacyjne. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo, minimalna kwalifikowalna wartość inwestycji to 2 tys. zł. Dodatkowo, dofinansowanie będzie dostępne tylko dla tych projektów, które zostaną ukończone nie później niż do końca czerwca 2024 r.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]