Do 12 tysięcy złotych wsparcia na dziecko. Czy jesteś w gronie uprawnionych? [13.08.2023]

W polskim systemie świadczeń społecznych istnieje wiele różnych rodzajów wsparcia dla rodzin, mających na celu ulżenie w codziennym utrzymaniu oraz wspieranie rozwoju i opieki nad dziećmi. Jednym z tych świadczeń jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), które skupia się na wspieraniu rodziców i opiekunów w opiece nad dziećmi w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Czym jest RKO i kto ma prawo do tego wsparcia?

RKO: Co to jest i kto może otrzymać to świadczenie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to wsparcie finansowe, które przysługuje rodzicom i opiekunom, zajmującym się dziećmi w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. To ważne wsparcie nie jest uzależnione od dochodu rodziny, co oznacza, że każda rodzina spełniająca określone kryteria może ubiegać się o to świadczenie. RKO wynosi do 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Warto podkreślić, że RKO nie jest przyznawane automatycznie dla każdego rodzica. Aby otrzymać to wsparcie, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów:

  1. Status rodzica lub opiekuna: RKO przysługuje matkom i ojcom dzieci oraz osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Dziecko musi mieszkać razem z tym rodzicem lub opiekunem oraz być utrzymywane przez tę osobę.
  2. Wspólne mieszkanie: Konieczne jest, aby dziecko mieszkało razem z rodzicem lub opiekunem ubiegającym się o RKO.
  3. Dzielenie opieki naprzemiennie: Jeśli opieka nad dzieckiem jest dzielona naprzemiennie z drugim rodzicem zgodnie z orzeczeniem sądowym, świadczenie może być przyznane obu rodzicom w wysokości połowy przysługującej kwoty.
  4. Wybór wysokości świadczenia: Rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy też w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Możliwa jest również jedna zmiana decyzji dotyczącej wysokości wsparcia w okresie wypłaty świadczenia.

Okres trwania i wyłączenia:

Świadczenie RKO przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc. Jeśli dziecko zostało przyjęte na wychowanie, a rodzic wystąpił do sądu opiekuńczego o przysposobienie, wsparcie można otrzymać od 12. miesiąca od daty wystąpienia do sądu do końca 35. miesiąca życia dziecka. Jednakże w tym przypadku, wsparcie może trwać maksymalnie do momentu, kiedy dziecko skończy 7 lat, a w przypadku posiadania decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego – do momentu ukończenia 10 lat.

Jednakże nie każda sytuacja uprawnia do otrzymania RKO. Świadczenie to nie przysługuje w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Ponadto, jeśli rodzic lub inny członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za dziecko za granicą (z wyjątkiem państw członkowskich UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii), to świadczenie RKO nie będzie przyznawane.

Podsumowanie:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to ważne wsparcie w polskim systemie świadczeń społecznych, które pomaga rodzicom i opiekunom w opiece nad dziećmi w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. To świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i może wynosić do 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Warunki uzyskania to świadczenie obejmują status rodzica lub opiekuna, wspólne mieszkanie z dzieckiem oraz niektóre inne kryteria. Wartościowe wsparcie finansowe RKO może pomóc rodzinom w utrzymaniu oraz zapewnieniu odpowiedniej opieki dla najmłodszych członków społeczeństwa.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]