Straż pożarna apeluje i straszy mandatami do 5000 zł

W weekend straż pożarna w całej Polsce wyjeżdżała znów rekordową liczbę razy do pożarów traw.

Jak co roku wiosną, rozpoczął się sezon niebezpiecznego i bezmyślnego wypalania traw i nieużytków rolnych.

Straż pożarna przypomina, że działania takie są nie tylko powodem licznych pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych, ale też niszczą przyrodę, zagrażają ludziom, zabudowaniom, lasom oraz zabijają wiele zwierząt.

Jeśli jednak podpalaczy nie zniechęca perspektywa śmierci jeży, zajęcy i kuropatw, być może odstraszą ich poważne kary.

Bowiem zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
– rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
– korzystania z otwartego płomienia,
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dodatkowo osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci grozi kara nawet do 12 lat więzienia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE